شناسا

مهرنگان وبگاهی است برای نوشتن بر طریق دوستی و آشنایی. شاید هرگز جدی نشود شاید هم همیشه جدی شود.
سعی بر آن است که مهرنگان آشنایی ایجاد کند. با جایی که هست. با کسانی که هستند و با علایق مردمانش

گزارش تخلف
بعدی